ByggDialogs AkademiKontakt
ByggDialogs AkademiKontakt

Våra yrkesroller

Inga roller i ByggDialog är statiska. Projektets karaktär styr sammansättningen människor. Fördelningen av arbetet ute i våra projekt sker alltid utifrån den unika sammansättning av personal som finns. Det beror på att vi individuellt sett har olika kunskap, erfarenheter och olika önskemål om hur vi vill jobba.

Att rollerna inte är helt statiska beror också på att vi som organisation måste ha en flexibilitet och öppenhet inför olika arbetsuppgifter i projekt för att nå effektivitet och individuell utveckling. Det innebär att arbetsuppgifterna på individnivå kan variera. Som medarbetare kan du även ha olika roller i olika projekt.

Projektingenjör

Fungerar som stöd till projektchef och produktionschef vid projektförberedelser så som inköpsplan och budget – inköpsbudget, gör projektinköp under Fas 2, deltar vid utvärdering av alternativa metoder och system och framtagning budget Fas 1 och fas 2. Utför, sammanställer och återkopplar resultat av enkätmätningar av projektets mål och arbetsklimat i samarbete med projektledare.

Jobbar med Kalkylarbete, kalkylkoppling mot 3D-modeller, ekonomi kopplat till MAP inkl. underlag för ekonomiavstämning samt drift och skötselinstruktioner (handläggare) mm.  Deltar även i anbudsarbete.

Produktionschef

Är BAS-U och ansvarar för att övergripande leda produktionen mot ställda projektmål, arbetar med tvärfacklig planering och arbetsberedning. Tids- och resursansvar, Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarig för projektets produktionsskede. Medverkar i metod och systemval samt vid beredningar/upphandling av större köp. Myndighetskontakter för driften, möten och besiktningar, dokumentera avvikelser och frågor.

Som produktionschef involverar och utvecklar man samarbetspartners ledande montörer (PE) i vårt arbetssätt. Har ansvar för ekonomin på bygget.

Arbetsledare

Leder produktionen mot ställda projektmål, medverkar i metod och systemval samt vid beredningar/upphandling av större köp, deltar i möten och vid besiktningar, dokumenterar avvikelser och frågor, upprättar underlag för ekonomiska avstämningar. Gör arbetsberedningar med hjälp av 3D-modell, samordnar egna och underentreprenörers arbeten samt följer upp ingångna avtal. Kan i vissa projekt ha BAS-U ansvar.

Projektledare

Ansvarar för fas 1 i projektet, organiserar projektet i syfte att optimera grupper och mötesformer för att säkerställa alla intressenters delaktighet såsom verksamhet, drift m.fl. Ansvarar för projektering Fas 1 i vissa fall genom att styra o coacha extern projekteringsledare. Håller i budget-och kalkylprocessen under hela Fas 1 samt säkerställer att arbetsmodellen efterlevs d.v.s. att partneringprocessen fungerar.

Ansvarar också för att driva de utvecklingsområden som beslutats för projektet, deltar i anbudsarbete samt arbetar för utveckling/förbättringar mellan projekt ligger också på projektledaren.

Projektchef

Ansvarar för projekt från projektering till överlämnande, samt under garantitiden. Ansvarar för att projektet utförs på ett kvalitativt, affärsmässigt, miljömässigt och ekonomiskt sätt. Tar fram projektplan, kontrollplaner, inköpsplan och säkerställer att underleverantörer har kännedom om kundkrav.

Ekonomiskt ansvar i projekten och ansvarig för avstämningar och uppföljning av mål, övergripande ansvar för leverantörsfakturor, kundfakturering och inköp. Deltar i kundmöten och i projektråd och bidrar till att ta fram förvaltningshandlingar tillsammans med kund.

Är kontaktperson för projektet under garantitiden och ansvarar för regelbundna möten med projektledning och förvaltning under garantitiden.

Upprättar och behåller goda kundrelationer, ansvarar för personalplanering i samråd med områdeschef, personalresurser och ledning av personalen i projekten.

Områdeschef   

Ansvarig chef inom ett område i ByggDialog. Har överblick och utvecklar kundrelationer samt ansvarar för marknadsbevakningsarbetet inom samordningsområdet. Ansvarar för styrning mot företagets mål samt för uppföljning och rapportering i företagsledningen. Personalplanering, tillsättande av resurser och ledning av personalen inom området samt delaktighet vid rekrytering av nya medarbetare är en del av rollen. Ansvarar för anbudsarbete och ingår i såväl företagets strategiska samt operativa ledningsgrupp.

Förman

Hantverkare som i varierande del av arbetstiden medverkar i planering och ledning av byggprojektet genom att exempelvis delta i tvärfackliga arbetsberedningar med produktionsledning och övriga ledande montörer med hjälpmedel som BIM-modell och underlag från MAP.

Skapar lag, utvecklar och entusiasmerar yngre medarbetare.  Samordnar och följer upp arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen i nära samarbete med övrig produktionsledning. Deltar i prognosarbete. Uppföljning timmar, budgetförändringar, inköp, avrop mot ingångna avtal samt inköp, ritningshantering gällande handlingar och deltar i veckomöten.

Hantverkare trä

Medverkar i en stor bredd av arbetsuppgifter på bygget. Hantverkaren med inriktning trä jobbar exempelvis med formsättning, bygger innerväggar, bjälklag och takkonstruktioner, monterar fasadmaterial, fönster, dörrar, skåp- och inredningssnickerier och hanterar många olika material och produkter som förekommer på arbetsplatsen. Att bygga anordningar för en säker arbetsplats, logistik och skyltning, och andra provisorier samt etablering och avetablering av arbetsplatsen är andra exempel på arbetsuppgifter som ingår i trähantverkarens jobb. Projekten kan vara innebära såväl nybyggnation som ombyggnad av hus och anläggningar.

Hantverkare betong

Hantverkare med inriktning betong är våra specialister på arbeten med betong. De medverkar vid formsättning men framförallt armerar, gjuter och efterbehandlar betongkonstruktionerna. I rollen ingår att armera och gjuta de vanligaste byggdelarna som exempelvis fundament, plintar, betongplattor, socklar, pelare, bjälklag och väggar. Avancerade maskinfundament, undergjutningar, trappor, löparbanor och andra betongjobb förekommer också.  Avjämning av bjälklag, golvfall och golv med olika typer av spackel kan också ingå i vardagen liksom lagning och slipning av ytor samt viss montering av prefabricerade element.